Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Thu 2023 cho sinh viên hệ liên kết quốc tế

Thời gian đăng: 07/03/24

Nhà trường thông báo danh sách 15 sinh viên BSBA Troy và 12 sinh viên BBA USF nhận học bổng khuyến khích học tập kỳ Thu năm 2023 với tổng số tiền là 114 triệu đồng.

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện kỳ Thu 2023 của sinh viên hệ liên kết quốc tế, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN quyết định:
Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Thu năm 2023 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BSBA Troy (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 51.000.000 đồng (Năm mươi mốt triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:
- Học bổng Student Champion: 04 sinh viên;
- Học bổng Excellent Students: 11 sinh viên
 
Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Thu năm 2023 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BBA USF (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 63.000.000 đồng (Sáu mươi ba triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:
- Học bổng Student Champion: 03 sinh viên;
- Học bổng Excellent Students: 09 sinh viên