Khóa học kỹ năng học tập suốt đời giúp mỗi cá nhân nâng cao khả năng tự học.

🎯Khóa học kỹ năng học tập suốt đời giúp mỗi cá nhân nâng cao khả năng tự học. 🎯
Cung cấp các kỹ năng cần thiết, quan trọng :
🌈Kỹ năng tư duy phản biện

 
🌈Kỹ năng xử lý vấn đề

 
🌈Kỹ năng giao tiếp liên văn hóa

🌈Kỹ năng cộng tác
🌈Kỹ năng sáng tạo.
Hãy trang bị kỹ năng cho quá trình học tập suốt đời
Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội
📧nguyenthuphuong@vnu.edu.vn / phuongnt4@gmail.com
☎️SĐT : 0936481589