Khóa học kỹ năng học tập suốt đời giúp mỗi cá nhân nâng cao khả năng tự học.

Khóa học kỹ năng học tập suốt đời giúp mỗi cá nhân nâng cao khả năng tự học, cung cấp các kỹ năng cần thiết như:
1. Kỹ năng tư duy phản biện

2. Kỹ năng xử lý vấn đề
3. Kỹ năng giao tiếp liên văn hóa

4. Kỹ năng cộng tác

5. Kỹ năng sáng tạo
Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội