Khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cơ hội cho cán bộ quản lý cấp cao/cấp trung/chuyên viên/nhân viên các doanh.

👩‍💼Khóa đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cơ hội cho cán bộ quản lý cấp cao/cấp trung/chuyên viên/nhân viên các doanh nghiệp, tổ chức muốn phát triển năng lực quản trị của mình.
💼Khóa học đem đến kiến thức về kỹ năng tư duy chiến lược, lãnh đạo chiến lước, phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý tài chính, phân tích và đề xuất chiến lươc.🎯
Hãy tham gia khóa học đê nâng cao năng lực lãnh đạo của bạn.
Địa chỉ: P106, E4, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội
📧nguyenthuphuong@vnu.edu.vn / phuongnt4@gmail.com
SĐT : 0936481589 📞📞